แผนกิจกรรมประจำชุดวิชาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2562

วีดีโอแนะนำการใช้โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Turnitin)

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ facebook ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารต่างๆ ได้

แผนกิจกรรม 80712 2-62

แผนกิจกรรม 81712 2-62

แผนกิจกรรม 81713 2-62