นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแผนกิจกรรมการศึกษาได้ที่รูปชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน

ชุดวิชา 83711 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

ชุดวิชา 81711 การเมืองการปกครองไทย

ชุดวิชา 82714 หลักและแนวทาง
การวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น

ชุดวิชา 82713 สัมมนาปัญหาเฉพาะ
การเมืองการปกครองท้องถิ่น

ชุดวิชา 83715 การสื่อสารและพลวัตการเมือง

ชุดวิชา 83714 กระบวนและทางเลือกในการพัฒนา

ชุดวิชา 80712 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ชุดวิชา 82715 สัมมนาการเมืองการปกครอง
ในนครและมหานคร

ชุดวิชา 81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม

ชุดวิชา 83791 วิทยานิพนธ์

ชุดวิชา 82712 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น

ชุดวิชา 83792 การศึกษาค้นคว้าอิสระ