ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2525 และได้เปิดรับนักศึกษาใน พ.ศ. 2526 ใน 2 แขนงการศึกษา คือ

แขนงเทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ และ
แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

ด้วยระยะเวลา 40 กว่าปี สาขาวิชารัฐศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและเพื่อตอบสนองต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบัน สาขาวิชารัฐศาสตร์จึงได้เปิดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

 1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงการเมืองการปกครอง
 2. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 3. หลักสูตรรัฐศาสตมหาบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง และวิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น
 4. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

วัตถุประสงค์

พันธกิจ

 1. เพื่อพัฒนาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ให้เปนแหล่งเรียนรู้ชั้นนำทางรัฐศาสตร์
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์
 3. เป็นสาขาวิชาที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 1. ผลิตบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์
 2. วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์สู่สังคมและชุมชน
 3. บริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์สู่สังคมและชุมชน
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม