ตารางเรียน
สำหรับปริญญาตรี

ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

(กรณีการจัดอบรมประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์ ขอให้นักศึกษาดำเนินการจัดทำกิจกรรมตามรายละเอียดดังนี้

คู่มือการอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

เอกสารประกอบกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ ในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

คู่มือการอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

เอกสารประกอบการอ้างอิงข้อมุลในการเขียนหนังสือ ในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

อบรมเข้มพิเศษ

คุณสมบัติ คุณสมบัติที่จะสามารถเข้ารับการอบรมฯ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 1) นักศึกษาที่เหลือ 1-3 ชุดวิชาสุดท้ายจะสำเร็จการศึกษา หรือเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนหมดอายุสถานภาพนักศึกษา (ไม่นับต่ออายุ 1 ปี) ต้องเป็นชุดวิชาเชิงทฤษฎีที่มีเนื้อหายากและชุดวิชานั้นต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่เข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) และสอบไม่ผ่านมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 2) ช่วงเวลาการจัดอบรมเข้ม (พิเศษ) ให้จัดหลังประกาศผลสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1 และหลังประกาศผลสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 3) การประเมินผลการสอบอบรมเข้ม (พิเศษ) ในการวัดความรู้ความสามารถให้ลำดับขั้น S* และ U* โดยไม่มีการให้ลำดับขั้น H* หมายเหตุ ทั้งนี้ไม่มีการจัดอบรมเข้ม (พิเศษ) ในภาคการศึกษาพิเศษ และไม่มีการเก็บคะแนนของนักศึกษาที่มาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) โดยไม่มีคุณสมบัติไว้เพื่อประมวลผลการสอบอบรมเข้ม (พิเศษ) ในภาคการศึกษาอื่น