ตารางเรียน
สำหรับปริญญาตรี

สอนเสริมแบบเก็บคะแนน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนสามารถเข้ารับบริการ
ณ ศูนย์สอนเสริมที่ทางสาขาฯ จัดไว้
โดยมีคะแนนเก็บ 30 คะแนนและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ

สอนเสริมแบบเข้ม

เปิดสอนในชุดวิชาที่มีเนื้อหายาก โดยนักศึกษาต้องทำคำร้องมายังสาขาฯ เพื่อพิจารณาเปิดอบรมเข้ม
โดยมีคะแนนเก็บ 30 คะแนน และมีค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาอบรม

ประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์

นักศึกษาที่เหลือชุดวิชา 3 ชุด ต้องเข้ารับการฝึกชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ ณ มสธ. นนทบุรี ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

คู่มือการอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

เอกสารประกอบกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ ในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

คู่มือการอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

เอกสารประกอบการอ้างอิงข้อมุลในการเขียนหนังสือ ในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

อบรมเข้มพิเศษ

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการอบรม ต้องเหลือชุดวิชา 1-3 ชุดวิชาสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา และต้องเป็นชุดวิชาที่มีเนื้อหายาก โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนชุดดังกล่าวในภาคที่จะเข้ารับการอบรมเข้มและต้องสอบไม่ผ่านไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง