หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)
 • Doctor of Political Science (D.Pol.Sc.)
 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรขั้นสูงทางรัฐศาสตร์ตามที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยกำหนด
 2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนน 4.00
 3. มีความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 4. มีโครงการทำดุษฎีนิพนธ์

หมายเหตุ

 1. ผู้ที่คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1-4 ข้างต้น ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอันเนื่องมาจากความประพฤติเสื่อมเสีย อันเนื่องจากการกระทำนั้นได้ กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระทำ จะขอกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อที่ 1-4 ข้างต้น หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ายังขาดพื้นความรู้ทางรัฐศาสตร์ อาจกำหนดให้ทำการศึกษาชุดวิชาในระดับปริญญาโทเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาฯ เห็นสมควรโดยไม่นับหน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ                                    4 ชุดวิชา   (24 หน่วยกิต)
  • 84901 แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพขั้นสูง
  • 84902 สัมนาการวิเคราะห์การเมืองขั้นสูง
  • 84903 สัมนาการเมืองและการบริหาร
  • 84904 สัมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ดุษฎีนิพนธ์                                          1 ชุดวิชา   (36 หน่วยกิต)
  • 84998 ดุษฎีนิพนธ์
 • สัมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต           1 ชุดวิชา   (ไม่นับหน่วยกิต)
  • 84999 สัมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐศาสตร์*

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

 

หมายเหตุ* นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเข้ารับการสัมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐศาสตร์ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น