หลักสูตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559-TQF)

วิชาเอกการเมืองการปกครอง
(Master of Political Science)

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
 • Master of Political Science (M.Pol.Sc)
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่น หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
 2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30 และ
 3. มีประสบการณ์การทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี
หมายเหตุ* ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อที่ 1-3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ตามที่คณะกรรมบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกำหนก
 • แผน ก แบบ ก 2
  • หมวดวิชาเฉพาะ (30 หน่วยกิต)
   • วิชาแกนบังคับ 1 ชุดวิชา
    • 80712 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
   • วิชาเฉพาะด้านบังคับ 3 ชุดวิชา
    • 81711 การเมืองการปกครองไทย
    • 81712 แนวคิดการเมืองและสังคม
    • การวิเคราะห์การเมือง
   • และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
    • 83711 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
    • 83715 การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง
  • วิทยานิพนธ์
    • 83791 วิทยานิพนธ์
  • การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
    • 83795 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์ **

** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

 • แผน ข
  • หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
   • วิชาแกนบังคับ 1 ชุดวิชา
    • 80712 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
   • วิชาเฉพาะด้านบังคับ 3 ชุดวิชา
    • 81711 การเมืองการปกครองไทย
    • 81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม
    • 81713 การวิเคราะห์การเมือง
   • และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
    • 83711 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
    • 83713 กระแสโลกาภิวัตน์และผลกระทบระหว่างประเทศ
    • 83715 การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง
  • การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
    • 83792 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
  • การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
    • 83795 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์*

* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น
(Master of Political Science)

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
 • Master of Political Science (M.Pol.Sc.)
 1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
 2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30 และ
 3. มีประสบการณ์การทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3 ปี
หมายเหตุ* ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1-3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยกำหนด (โดยเป็นไปตามแผนการศึกษาแบบ ข.)
 • แผน ก แบบ ก 2
  • หมวดวิขาเฉพาะ  5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
   • วิชาแกนบังคับ 1 ชุดวิชา
    • 80712 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
   • วิชาเฉพาะด้านบังคับ 3 ชุดวิชา
    • 82711 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบทียบ
    • 82713 สัมมนาประเด็นปัญหาการเมืองการปกครองท้องถิ่น
    • 82714 หลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น
   • และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
    • 82712 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
    • 82715 สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร
  • วิทยานิพนธ์  (12 หน่วยกิต)
    • 83791 วิทยานิพนธ์
  • การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
    • 83795 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์*

*นศ.ต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชานี้ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

 • แผน ข
  • หมวดวิชาเฉพาะ  6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
   • วิขาแกนบังคับ 1 ชุดวิชา
    • 80712 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
   • วิชาเฉพาะด้านบังคับ 1 ชุดวิชา
    • 82711 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
    • 82713 สัมนาประเด็นปัญหาการเมืองการปกครองท้องถิ่น
    • 82714 หลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น
    • 82715 สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร
   • และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
    • 82712 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
    • 83714 กระบวนการและทางเลือกในการพัฒนา
  • การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
    • 83792 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
  • การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
    • 83795 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์ *

*นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต