วัตถุประสงค์

วารสารรัฐศาสตร์ มสธ. เป็นวารสารวิชาการ (academic journal) ที่จัดทำขึ้นโดยสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางวิชาการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างการปรับใช้องค์ความรู้ทางวิชาการ โดยเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีทางด้านรัฐศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปรากฎการณ์ทางสังคม เพื่อเป็นแหล่งสะสมสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการวิจัยสู่สาธารณะ

เกี่ยวกับวารสาร

กองบรรณาธิการ

   กองบรรณาธิการจัดทำวารสารรัฐศาสตร์ มสธ. ทุกปี ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน สำหรับผลงานประเภทบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับค่าตอบแทน ซึ่งหัวข้อที่สามารถตีพิมพ์ในวารสาร มสธ. ครอบคลุม

  • การเมืองการปกครอง
  • ความสัมพันธ์ระหวางประเทศ
  • การบริหารงานภาครัฐ
  • นโยบายสาธารณะ
  • สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
ทั้งนี้ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
  • บทความวิจัย
  • บทความวิชาการ
  • บทความปริทัศน์หนังสือ 
 
 • ผศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา       สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย          สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • รศ.ดร.ธโสธร ตู้ทองคำ          สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ผศ.ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล         วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ   คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.รุ้งนภา บรรยงเกษมสุข  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารฉบับย้อนหลัง

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย. 2561)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ก.ค.-ธ.ค. 2561)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ย. 2557-ก.พ. 2558)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-ส.ค. 2558)

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2559)