สาขาวิชารัฐศาสตร์ มุ่งสู่การเป็นแหล่งการเรียนรู้ชั้นนำด้านรัฐศาสตร์ที่ใช้ระบบเปิดผ่านการศึกษาทางไกลเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

สาขาวิชารัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนใน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเป็นการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกลทำให้ระยะทางและสถานที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน

ประโยชน์ของการศึกษาทางไกล: การเรียนรู้ตลอดชีวิต

การเรียนการสอนของสาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ. เป็นการเรียนการสอนทางไกลเต็มรูปแบบทั้งผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศ

ที่ไหนก็เรียนได้

รัฐศาสตร์ มสธ. มีศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันทั้งจากพื้นที่ห่างไกล เช่น ในสามจังหวัดชายแดนใต้ หรือแม้ในพื้นที่หุบเขากันดาร

เวลาไหนก็เรียนได้

รัฐศาสตร์ มสธ. ใช้สื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบของทั้งสิ่งพิมพ์ (เอกสารการสอน) และช่องทางต่างๆ ทำให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาที่ต้องการ

อยู่ที่ไหน เวลาใด ก็ใกล้กัน

รวมถึงมีการเพิ่มช่องทางสื่อสารออนไลน์ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาพบปะกับคณาจารย์ได้อย่างเป็นกันเอง

สนใจศึกษาต่อ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและดาวน์โหลดในสมัครได้ที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์