You are currently viewing การลงทะเบียนเรียน 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การลงทะเบียนเรียน 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เนื่องด้วยสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ทำการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชา 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ โดยเปลี่ยนชื่อและรหัสชุดวิชาเป็น “82429 การระหว่างประเทศของไทย” โดยมีกำหนดเปิดใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ 2/2561 เป็นต้นไป

ด้วยเหตุนี้ หากนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ ขอให้ใช้ชุดวิชา 82429 การระหว่างประเทศของไทย จึงขอให้นักศึกษา ดำเนินการดังนี้

ในคู่มือลงทะเบียน ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2561 เป็นต้นไป จะไม่มีชุดวิชา 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในข้อมูลทะเบียนเรียนและในตารางสอบ

นักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ และสอบไม่ผ่าน จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 และนักศึกษาจำเป็นต้องซื้อเอกสารการสอนชุดใหม่ด้วย