เอกสารการสอนชุดวิชา 83715 การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง

นักศึกษาสามารถดาว์นโหลดเอกสารการสอนหน่วยที่ 9-15 (เล่ม2) ได้ที่นี่

Continue Readingเอกสารการสอนชุดวิชา 83715 การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง

เอกสารการสอนชุดวิชา 82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสอนได้ที่นี่

Continue Readingเอกสารการสอนชุดวิชา 82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม

เอกสารการสอนชุดวิชา 82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก

นักศึกษาสามารถดาว์นโหลดเนื้อหาวิชาการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก 82427 ได้ที่นี่

Continue Readingเอกสารการสอนชุดวิชา 82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก