วิสัยทัศน์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มุ่งสู่การเป็นแหล่งการเรียนรู้ชั้นนำด้านรัฐศาสตร์ที่ใช้ระบบเปิดผ่านการศึกษาทางไกล เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน.

ปรัชญาการศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

มุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง

ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

.

หลักสูตรรัฐศาสตบัณฑิต แขนงการเมืองการปกครอง

มุ่งเน้นการเกิดการเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง และสามารถนำความรู้ไปใช้

อย่างเป็นรูปธรรมและทันต่อสถานการณ์บ้านเมือง

.

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

มุ่งเน้นสร้างการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง

ทั้งในระดับชาติ และท้องถิ่น

.

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

มุ่งพัฒนานักวิจัยและนักวิชาการที่มีปัญญา ความรู้ความสามารถระดับสูงให้สามารถบุกเบิกแสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ และมุ่งพัฒนานักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาประเทศและมนุษยชาติ โดยการเน้นคนเป็นศูนย์กลาง