ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัส ปิยะกุลชัยเดช

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์เอกวีร์ มีสุข

เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ สิทธิ

กรรมการสาขาวิชารัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข

กรรมการสาขาวิชารัฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา

กรรมการสาขาวิชารัฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิศาล มุกดารัศมี

กรรมการสาขาวิชารัฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย

กรรมการสาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์สุวิชชญา จันทรปิฎก

กรรมการสาขาวิชารัฐศาสตร์