คณาจารย์ประจำ
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

พิศาล มุกดารัศมี

รองศาสตราจารย์ ดร.

 • ร.บ. การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ร.ม. การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ร.ด. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติส่วนตัว (CV)
 
 
 

วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ดร.

 • ศศ.บ. การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ร.ม. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พบ.ม. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ประวัติส่วนตัว (CV) 

ยุทธพร อิสรชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.

 • รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยบูรพา (แบบทำดุษฎีนิพนธ์โดยไม่มีรายวิชาเรียน)
 • ประวัติส่วนตัว (CV)

วรวลัญช์ วัฒนเดชไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

 • ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ร.ด. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติส่วนตัว (CV)
 
 
 
 
 

ธนศักดิ์ สายจำปา

รองศาสตราจารย์ ดร.

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประวัติส่วนตัว (CV)
 
 

วนัส ปิยะกุลชัยเดช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

 • ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) การเมืองการปกครอง
 • ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Ph.D (Philosophy) Flinders University
 • ประวัติส่วนตัว (CV)
 
 

ทสิตา สุพัฒนรังสรรค์

อาจารย์

 • ร.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Science in Global Environment, Politics and Society, School of Political Science, University of Edinburgh, U.K
 • ประวัติส่วนตัว (CV)

ณิชภัทร์ กิจเจริญ

อาจารย์

 • ร.บ. (ภาควิชาการปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ร.ม. (ภาควิชาการปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติส่วนตัว (CV)
 

เอกวีร์ มีสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • ร.บ. (การเมืองการปกครอง เกียรตินิยมอันดับหนึ่งทุนภูมิพล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติส่วนตัว (CV)

คณาจารย์ประจำ
แขนงวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.

 • ร.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ร.ม. (การระหว่างประเทศและการฑูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Ph.D. (Political Science/International Relations) The University of Birmingham
 • ประวัติส่วนตัว (CV)
 
 
 

ธโสธร ตู้ทองคำ

รองศาสตราจารย์ ดร.

 • รบ. เกียรตินิยม; ศบ., บธ.บ (การตลาด),
 • รป.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ร.ม. (การระหว่างประเทศและการฑูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ)
 • ประวัติส่วนตัว (CV)
 
 
 
 
 

สมปฤณ นิยมไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

 • ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Maîtrise de science politique (problèmes internationaux)
 • Doctorat de sciences sociales (honorable) (études européennes) Université de Paris 8 France
 • ประวัติส่วนตัว (CV)
 

ขจรศักดิ์ สิทธิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

 • ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งทุนภูมิพล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • MIR with MITCL Master of International Relations with Master of International Trade and Commerce Law (Double Degree), Macquarie University, Australia
 • Ph.D. of Politics and International Studies at University of Leeds
 • ประวัติส่วนตัว (CV)

สุวิชชญา จันทรปิฎก

อาจารย์

 • ร.บ. (สาขาการระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ร.ม. (สาขาการระหว่างประเทศและการฑูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประวัติส่วนตัว (CV)
 
 

อาทิตย์ ทองอินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

 • ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ร.ม. (การระหว่างประเทศและการฑูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประวัติส่วนตัว (CV)