การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)

สรุปรายงานการสัมมนาเรื่อง แนวทางการจัดการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม

กรณีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอบรมและศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2561