เอกสารการสอนชุดวิชา 83715 การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง

นักศึกษาสามารถดาว์นโหลดเอกสารการสอนหน่วยที่ 9-15 (เล่ม2) ได้ที่นี่

Continue Reading เอกสารการสอนชุดวิชา 83715 การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง

การลงทะเบียนเรียน 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เนื่องด้วยสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ทำการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชา 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ โดยเปลี่ยนชื่อและรหัสชุดวิชาเป็น "82429 การระหว่างประเทศของไทย" โดยมีกำหนดเปิดใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ 2/2561 เป็นต้นไป ด้วยเหตุนี้ หากนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ ขอให้ใช้ชุดวิชา 82429 การระหว่างประเทศของไทย จึงขอให้นักศึกษา ดำเนินการดังนี้ ในคู่มือลงทะเบียน ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2561 เป็นต้นไป จะไม่มีชุดวิชา 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในข้อมูลทะเบียนเรียนและในตารางสอบ นักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ และสอบไม่ผ่าน…

Continue Reading การลงทะเบียนเรียน 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เอกสารการสอนชุดวิชา 82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสอนได้ที่นี่

Continue Reading เอกสารการสอนชุดวิชา 82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม